M2

, ,

.

55/33/10, 3 , ,,. 3 , .. -. , .. 21000. .
:
: 0968684825,0952019195 slavacentr@yandex.ua
: 21000

0508546747
1-.. .""4/5,34/18/6,5,...17200..
2- , ., , 2/5,
.
SX peg1bk - 950.

1-.. ""4/5,,.,..17600.
1-.. ""4/5,,.,..17600.
3- . -
2-
2- .
2- . 4/5 "".17...
3- -
2 . - (+)
!!!3 . -
. .
.

0952019195

4.. ..
2. .. 3. ..
. .....
..
.
.
3 . . .
.....

1 . . ..
2 . . ..
.....
.
1 . . ..
.
.
3 . . .
2 . . ..
.....
3. . ..