M2

, ,

.

6 ,-, . .9000. .
:
: 0968684825, 0952019195 . slavacentr@yandex.ua
: 9000

0678827803

.
2. 47/28/8
2-

-
..
3-
2-. 22! - .""
2 ..
2 ..


2-


1 22
3- , .,
3- , .,
.
2-3- -

0952019195

4.. ..
2. .. 3. ..
. .....
..
.
.
3 . . .
.....

1 . . ..
2 . . ..
.....
.
1 . . ..
.
.
3 . . .
2 . . ..
.....
3. . ..